Disclaimer voor www.meelwereld.nl

Op deze pagina treft u de disclaimer van www.meelwereld.nl aan. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op onze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meelwereld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of anderszins van onze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Meelwereld.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Wij streven ernaar om de prijzen zoals die op onze website worden vermeld in overeenstemming te laten zijn met de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- en/of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Meelwereld te mogen claimen of te veronderstellen.

Meelwereld streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Meelwereld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.meelwereld.nl op deze pagina.